Editorial Policies

Section Policies

Tutkimusartikkeli

Editors
 • Karipekka Byman
 • Eeva Korpilahti
 • Pekka Nygren
Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Katsaus

Editors
 • Karipekka Byman
 • Eeva Korpilahti
 • Pekka Nygren
Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Tiedonanto

Editors
 • Karipekka Byman
 • Eeva Korpilahti
 • Pekka Nygren
Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Tieteen tori

Editors
 • Karipekka Byman
 • Eeva Korpilahti
 • Pekka Nygren
Checked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tutkimusseloste

Editors
 • Karipekka Byman
 • Eeva Korpilahti
 • Pekka Nygren
Checked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Päätoimittajalta

Editors
 • Eeva Korpilahti
Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Kirjallisuutta

Editors
 • Karipekka Byman
 • Eeva Korpilahti
 • Pekka Nygren
Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Puheenvuoro

Editors
 • Karipekka Byman
 • Eeva Korpilahti
 • Pekka Nygren
Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Metsävarat

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Uuden sukupolven metsäsuunnittelu

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Metsien hoito ja kasvatus

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Kivennäismaat ja niiden ravinteisuus

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Yksityiskohtainen metsävaratieto

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Biodiversiteetti

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Metsänuudistaminen ja taimikonhoito

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Suometsien kasvatus

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Metsälakiuudistus

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Ilmastosopimuksen taloudelliset vaikutukset

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Haapa viljelypuuna

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Mallit metsäntutkimuksessa

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Suopuustojen laatu ja ominaisuudet

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Puunhankinnan ohjaus

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Ilmastonmuutos ja kasvunvaihtelu

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Luonnonvarariskien hallinta

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tutkimusartikkeli|Lasermittauksilla kohti täsmämetsätaloutta

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Lasermittauksilla kohti täsmämetsätaloutta

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Puun laatu

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Päätehakkuut ja vesistökuormitus

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Luontomatkailu

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Kustannustehokasta metsänhoitoa

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Luoteis-Venäjän metsä- ja puutaloutta

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Metsien kehityksen ennustamisen epävarmuus

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Hyönteis- ja eläintuhot metsissä

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Metsäsertifiointi

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Tavoitteena metsien monet hyödyt

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Metsänuudistamisen laatu

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Alue-ekologinen suunnittelu metsäsuunnittelussa

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Metsien kestävä käyttö biotalouden aikana

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Metsäalan toimintaympäristön muutoksen ennakointi

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Pääkirjoitus

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Metsäluonnon monimuotoisuus ja suojelu

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Metsien sienitaudit

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Hirvi metsässä

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Metsäsektorin kansainvälistyminen ja metsäntutkimus

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Pystymmekö hyödyntämään puuvaramme?

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Puutavaran ja energiapuun kaukokuljetus

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tutkimusartikkeli|Alueellisten metsäohjelmien kehittäminen

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tiedonanto|Alueellisten metsäohjelmien kehittäminen

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Alueellisten metsäohjelmien kehittäminen

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Metsän kiertoaika

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Bio- ja geenitekniikka metsäpuiden jalostuksessa

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Metsätalouden vesistövaikutuksia

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Tutkijoiden näkökulmia metsäntutkimukseen

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|Yksityismetsien metsäsuunnittelun kehittäminen

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Tieteen tori|80 vuotta metsäntutkimusta Metlassa – mikä nyt ajankohtaista?

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed
 

Peer Review Process

Vertaisarviointi

Metsätieteen aikakauskirjan vertaisarviointimenettely on kaksoissokkokäytäntön mukainen. Käsikirjoitukset lähetetään yleensä kahdelle tai kolmelle anonyymille asiantuntijalle arvioitavaksi eikä tarkastajille myöskään kerrota tietoja kirjoittajista. Menettelyllä tavoitellaan aiheen käsittelyn ja arvioinnin objektiivisuutta ja riippumattomuutta.

Tarkastuslausuntojen saavuttua päätoimittaja arvioi lausuntoja ja käsikirjoitusta ja lähettää arviointinsa perusteella ensimmäisen päätöksensä yhteyskirjoittajalle. Päätoimittaja tekee aina julkaisupäätökset. Asiantuntijoiden arvioinnit ovat yksi osa päätöksentekoa tukevista materiaaleista.

Jos päätoimittaja pyytää korjauksia käsikirjoitukseen, korjattu käsikirjoitus sekä erillinen luettelo siitä, miten käsikirjoitusta on muutettu annettujen kommenttien perusteella, pitää lähettää toimitukseen kahden kuukauden kuluessa. Sen jälkeen päätoimittaja, arvioituaan tehdyt korjaukset ja käsikirjoituksen laadun, lähettää yhteyskirjoittajalle päätöksen käsikirjoituksesta tai vielä tarvittavista korjauksista. Hyväksymisen jälkeen käsikirjoitukseen ei saa tehdä muutoksia ilman päätoimittajan hyväksyntää.

Käsikirjoitusta lähetettäessään tekijä voi ehdottaa sopiviksi katsomiaan tarkastajia, joiden pitää olla riippumattomia käsikirjoituksen suhteen. Lisäksi kirjoittajan pitää mainita, ketkä ovat jo työn lukeneet. Toimitus pyytää kirjoitukselle parhaaksi katsomansa asiantuntijat tarkastajiksi.

Metsätieteen aikakauskirja on sitoutunut Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen vaatimuksiin.

 

Publication Frequency

Artikkelit julkaistaan heti kun ne ovat läpäisseet hyväksyttävästi Metsätieteen aikakauskirjan tarkastusmenettelyn. Erillisiä numeroita ei julkaista, mutta jokainen vuosi muodostaa yhdenvolyymin.